Látó-tér alapítvány

Nyitólap > Látó-tér Alapítvány Alapító Okirata

Alulírott

Árkossy Zsuzsanna (6000 Kecskemét, Vacsi köz 44.) és Vincze Gábor (1094 Budapest, Páva u. 34. 1/5.) elhatároztuk, hogy alapítványt hozunk létre.

1. Az alapítvány neve: Látó-tér Alapítvány

2. Az alapítvány székhelye: Budapest, 1163 Romhány utca 33.

3. Az alapítvány cél szerinti és egyben kiemelten közhasznú tevékenységei:

Az alapítvány 3.1. pont alatt felsorolt céljainak ellátása közfeladatnak minősül. Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítványnál ezek az alábbiak: Közösségi tér biztosítása (az 1990. LXV.tv.8.§ szerint), és a Gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás (az 1997. XXXI.tv.1.§ szerint).

3.1. Az alapítvány céljai részletesen:

4. Az alapítvány önálló jogi személy.

4.1. Az alapítvány kiemelten közhasznú szervezet.

5. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása

5.1. Az alapítvány kezdőtőkéje 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint (Árkossy Zsuzsanna - 30.000.-Ft, Vincze Gábor 20.000.- Ft), amit az alapítók a Budapest Bankban bankszámlán helyeznek el, s amely kamataival együtt felhasználható az alapítvány céljaira.

5.2. Az alapítvány nyitott, vagyonát minden magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy növelheti készpénzzel, illetve nem pénzbeli hozzájárulással. Amennyiben az adományozó az adományt meghatározott célra nyújtja, úgy az csak arra használható fel.

5.2.1. Az alapítvány a támogatót, a kuratórium bármely tagját, valamint e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5.3. Külföldi felajánlás esetén az alapítvány külön devizaszámlát nyit. A felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában is felhasználható.

5.4. Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az alapítvány jogosult országos és helyi gyűjtéseket szervezni.

5.4.1. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

5.4.2. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

5.5. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, de nem elsődleges céllal.

5.5.1. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

5.5.2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3. pontban meghatározott tevékenységeire fordítja.

5.6. Az alapítvány jövedelmének évi 10%-a felhasználható a kuratóriumi tagok tiszteletdíjaként.

A jövedelem többi része az alábbiakra fordítható:

5.7. Az alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelyet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészíteni.

5.7.1. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.7.2. Az alapítvány éves beszámolója jóváhagyásához a kuratórium összes tagjának jóváhagyó szavazata szükséges.

5.7.3. Az alapítvány éves beszámolóját negyedévente megjelenő Hírlevelében hozza nyilvánosságra, amelyet ingyenesen megküld minden támogatójának, támogatottjának, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetve minden érdeklődőnek.

6. Csatlakozás az alapítványhoz

6.1. Az alapítvány nyitott. Hozzá csatlakozhat, aki egyetért célkitűzéseivel, és akinek jelentkezését a kuratórium elfogadja.

7. Az alapítvány szervezete

7.1. Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium, mely az alapítvány ügydöntő, ügyintéző és képviseleti szerve.

7.2. A kuratórium három főből áll. Tagjait az alapítók választják. A tagok újraválaszthatók. A kuratórium elnökét és titkárát a kuratórium tagjai maguk közül választják.

A kuratórium első elnöke: Bíró Csaba (1039 Budapest, Szilke u. 6. X/31.). Titkára: Nagy Katalin (1148 Budapest, Adria sétány 6/E). A kuratórium tagja: Ábel András (6000 Kecskemét, Koós K. u. 3/A).

7.3. A kuratórium hatáskörébe tartozik:

Dönt:

7.4. A kuratórium minden év május 31-ig beszámol az alapítóknak

7.5. A kuratórium határozatképes, ha a kuratórium mindhárom tagja jelen van az ülésen. A kuratórium döntéséhez egyszerű szótöbbség szükséges. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza.

7.6. A kuratórium üléseit negyedévente, illetve szükség szerint gyakrabban tartja.

7.6.1. A kuratórium ülését az elnök hívja össze. A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével levélben, az ülés előtt legalább hét nappal kell meghívni. A meghívó, valamint az ülést előkészítő anyagok megküldéséről a titkár gondoskodik.

7.6.2. A kuratórium ülései nyilvánosak, az ott készült jegyzőkönyvbe előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.

7.6.3. A szervezet köteles vezetni a Határozatok Könyvét, amely nyilvántartásból a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint nyílt szavazás esetén személye megállapítható.

7.6.4. A titkár, a kuratórium döntéseiről valamennyi érintettet levél útján kiértesít a döntéstől számított hét napon belül. Egy egész célcsoportot érintő döntés nyilvánosságra hozatala a médiák útján, elsősorban a Vakok és Gyengénlátó Országos Szövetsége által megjelentetett Vakok Világa című folyóiratban történik.

7.6.5. Az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról az alapítvány negyedéves Hírlevelében és az érintetteket foglalkoztató intézményekhez, érdekvédelmi szervezetekhez intézett levélben, hirdetésben folyamatos tájékoztatást nyújt a kuratórium. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Vakok Világa című, országosan terjesztett, havonta megjelenő vakok és látók számára is nyomtatott folyóirat útján is nyilvánosságra hozza.

7.6.6. Az alapítvány muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba és az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg a közhasznúsági jelentésből saját költségére másolatot készíthet.

7.7. Az alapítványban az utalványozáshoz két aláírás szükséges: az elnök és a kuratórium titkárának együttes aláírása.

7.8. Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan láthatja el.

7.9. A kuratórium muködésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. Döntéseinek végrehajtásáról az e feladattal, a kuratórium által megbízott szakemberek gondoskodnak, akik a kuratóriumnak tartoznak felelősséggel.

7.10. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

7.11. Nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan, két éven belül megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

7.12. Az alapítvány kuratóriumának tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8. Zárórendelkezések

8.1. Jelen alapítvány határozatlan időre jött létre.

8.2. Az okirat a Fővárosi Bíróság jóváhagyásától számítva megszüntetéséig érvényes. Megszünésekor fennmaradó vagyonából az induló vagyonnak megfelelő összeg az alapítóknak visszajár, míg a fennmaradó vagyont hasonló közérdekű célra kell fordítani.
A megszüntetésre vonatkozó további rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

8.3. Az alapítvány közhasznú jogállásának megszünésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

8.4. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Budapest, 1996. március 5.

Alapítók: